hamburger

STEUN ONS

Schenk ons voeding

Hondenvoeding voor kleine rassen, Kattenvoeding/ kittenvoeding en geen klonterend kattenzand

Schenk ons een financiële bijdrage

Om de dierenarts, voeding, materiaal ... te betalen. Elke gift, hoe klein ze ook is, helpt ons al een stapje verder! Stort het bedrag op rek.nr. BE15 220-0412438-30 en vermeld duidelijk 'Steun' en uw naam en adres

ONZE VZW OPNEMEN IN UW TESTAMENT

Onze vzw opnemen in uw testament, een prachtige gift voor de toekomst van de dieren. Als u van plan bent één of meerdere goederen te vermaken aan de vzw, is het voldoende enkele eenvoudige regels in acht te nemen.

De eerste mogelijkheid bestaat erin het testament onder vorm van een akte op te stellen bij een notaris. De tweede mogelijkheid is een eigenhandig geschreven testament op te stellen, zonder doorhalingen of verbeteringen. Hiervoor zijn geen getuigen vereist en moet gedagtekend en ondertekend zijn. Wilt u zekerheid dat alles zal uitgevoerd worden zoals door u werd bepaald dan is het raadzaam dit testament aan een notaris af te geven, die het zal laten registreren. Indien u dit niet wilt, maar wenst u wel de zekerheid dat uw laatste wil uitgevoerd gaat worden, is het mogelijk dat u ons een kopie laat toekomen.

Ziehier een voorbeeld:

Dit is mijn testament. Ondergetekende....................(naam, voornamen, datum en plaats van geboorte, woonplaats) vermaak aan de vzw Dierenasiel Schoten, met maatschappelijke zetel in de Sluizenstraat 119 te Schoten, de som van ..............euro (of de goederen hieronder aangeduid), vrij van alle successie- of andere rechten.


Andere mogelijkheid:

Ik wens dat de terreinen, hieronder aangeduid, toevertrouwd worden aan en beheerd worden door dezelfde vereniging. Opgesteld te...............op............(datum voluit in letters) Het spreekt voor zich dat de legataris zijn beslissing kan handhaven of zijn testament kan veranderen door middel van een eigenhandig geschreven brief. Mocht u nog aanvullende vragen dan kunt natuurlijk ook ten allentijde contact opnemen met uw notaris of met ons.

dierenartsillustratie pootje pootje pootje